Tietosuojaseloste

Proot Oy tuntee vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti huolehtien yksityisyyden suojan toteutumisesta ja korkeasta tietoturvasta.

Oheisesta tietosuojaselosteesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

Tietosuojaseloste

Proot Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Proot Oy, Y-tunnus: 2410751-5
PL56, 01361 VANTAA
info[at]proot.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Proot Oy:n toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, palveluita koskevaa personoitua asiakaspalvelua ja kohdennettua asiakasviestintää, palveluiden käytön seurantaa, markkinointia ja sen kohdentamista asiakkaille sekä potentiaalisille asiakkaille, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja, riskienhallintaa ja väärinkäytösten estämistä, kiinteistöjen ja omaisuuden sekä henkilöiden turvallisuuden suojaamista varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja yrityksen palvelujen kehittämistarkoituksiin.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on näihin liittyvä asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Sopimussuhteen osalta henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja tietolähteet

Henkilötietoryhmiä ovat yhteystiedot, henkilötunnus, ajoneuvon tiedot, asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, asiakastapahtumatiedot, taustatiedot ja käyttäytymistiedot, tekniset tunnistamistiedot, rekisteröidyn antamat suostumukset.

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta ja potentiaalisilta asiakkailta itseltään kerättävät tiedot julkiset tietolähteet, kuten ajoneuvohallintakeskus sekä mahdolliset muut rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit. Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Tietoja voidaan kerätä yrityksen internetsivustojen välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla, puhelimitse ja tekstiviestein. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös väestörekisteriä ja muita julkisia lähteitä.

Puheluita ja muita keskusteluja voidaan myös nauhoittaa ja tallentaa toimeksiantojen vahvistamiseksi tai dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja kehitystarkoituksiin. Turvallisuussyistä yrityksellä on toimitiloissaan teknistä valvontaa tarkoittaen, mm. tallentavaa valvontakamera järjestelmää.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin se on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi.

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on henkilötietoryhmän käyttötarkoitus. Yritys voi lainsäädännön edellytysten mukaisesti käyttää rekisteröidyn henkilötietoja markkinointiin asiakassuhteen päätyttyä, tai jos rekisteröity on antanut yhteystietonsa omaehtoisesti jotain muuta kautta.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellinen aika asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei henkilö ole niistä suoraan eikä epäsuorasti tunnistettavissa.

Turvallisuus

Kaikki antamasi henkilökohtaiset tiedot pyritään suojaamaan mahdollisimman hyvin. Tietojen siirto internetin välityksellä ei kuitenkaan aina ole täysin turvallista. Vaikka me teemmekin kaikkemme henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi, emme voi taata tietojen turvallista siirtoa sivustollemme; tietojen siirto tapahtuu omalla vastuullasi. Pyrimme suojaamaan sinusta saamamme tiedot asiattomalta käytöltä.

Tietojen muu käyttö markkinointitarkoituksiin

Mikäli käytämme tietoja markkinointitarkoituksiin, käytämme hallussamme olevia tietoja sinusta seuraavin tavoin:
- Tarjoamme tietoja muista tuotteista ja palveluista, jotka muistuttavat ostamiasi tuotteita/palveluita. Sinulla on oikeus peruuttaa markkinointiviestiemme vastaanottaminen milloin tahansa, toimimalla viestin mukaisen peruutusohjeen mukaisesti.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille kuten esimerkiksi yhteistyökumppaneille (esimerkiksi: Trafi, ajoneuvo rahoitutuksia tarjoavat yhtiöt, vakuutusyhtiöt jne) sekä muille sidosryhmille mm. huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen sekä muille palvelua tuottaville kolmansille yhtiöille, asiakkaan tilaamien palveluiden toimittamiseksi sekä viranomaisille tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten tai asiakkaan toimeksiantojen ja muiden sopimuksien toteuttamiseksi sekä markkinointiin ja etämyyntiin tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa palvelun yksittäisiä käyttäjiä taikka käyttäjien henkilökohtaisia käyttötietoja, asiakastietoja tai henkilötietoja.

Proot Oy voi mahdollisesti luovuttaa asiakasrekisteri ja asiakastietoja myös muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille.

Tietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, huolehditaan henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Tiedonsuojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus pyytää tietojensa poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, yrityksemme rajoittaa tietoihin pääsyä.

Rekisteröidyn tarkastuspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Proot Oy, PL56, 01361 VANTAA

Pyyntöön pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa, tarkoittaen lähtökohtaista pyrkimystä vastata pyynnön saapumisajankohdasta laskettuna seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Vastaukset toimitetaan pyynnössä esitettyyn vastausosoitteeseen siten, että henkilö saa vastauksen haltuunsa todistettuaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä rekisteröidyn pyynnöstä (kuten tietojen poistamisesta), lakisääteisen velvoitteen tai yhtiön lakisääteisen oikeuden johdosta, kuten esimerkiksi palveluihin liittyvä velvoite, riita-asia tai vaade.

Sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen voi peruuttaa tai antaa suoramarkkinointia koskevan kiellon, toimimalla kulloisessa suoramarkkinoinnissa olevan peruutus ohjeen mukaisesti.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, mikä on näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla seuraamme palveluidemme kävijämääriä joita voimme analysoida mm. palveluidemme kehittämiseksi. Analysoinnissa ja kehittämisessä voimme käyttää myös eri yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuksiin.

Kolmannen osapuolen verkkosivustot

Sivustollamme saattaa olla linkkejä kumppaniverkostoidemme, mainostajiemme ja muiden yhtiöiden verkkosivustoille. Huomaathan, että kyseisillä verkkosivustoilla on omat tietosuojakäytäntönsä ja että me emme ota mitään vastuuta kyseisistä käytännöistä. Tutustu kyseisiin käytäntöihin ennen kuin annat henkilökohtaisia tietojasi kyseisillä verkkosivustoilla.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin lakeihin, säädöksiin ja toimintaedellytyksiin tehtävien muutosten myötä. Uusimman tietosuojalausuntomme löydät sivustoltamme: https://www.proot.fi/tietosuojaseloste